عناوين مطالب سایت
گزارش جلسه مورخ 17/11/96 انجمن ادبی حافظ اردبیل

گزارش جلسه مورخ 3/11/96 انجمن ادبی حافظ اردبیل

جلسه مورخ 5/10/96 انجمن ادبی حافظ اردبیل

گزارش جلسه مورخ 19/10/96 انجمن ادبی حافظ اردبیل

گزارش کوتاه جلسه مورخ 23/8/96 انجمن ادبی حافظ اردبیل

تزه میدان

۲ چهره هنری اردبیل به عنوان «سفیر اجتماعی» معرفی شدند

گزارش انجمن ادبی حافظ اردبیل مورخ 96/6/14

گزارش مورخ 96.5.31 انجمن ادبی حافظ اردبیل

۲ چهره هنری اردبیل به عنوان «سفیر اجتماعی» معرفی شدند

گزارش مورخ 20/4/96 انجمن ادبی حافظ اردبیل

گزارش مورخ 96/5/2 انجمن ادبی حافظ اردبیل

گزارش جلسه مورخ 17/5/96 انجمن ادبی حافظ اردبیل

گزارش جلسه مورخ 96/3/23 انجمن ادبی حافظ اردبیل

گزارش مورخ 6/4/96 انجمن ادبی حافظ اردبیل

گزارش جلسه‌ی انجمن ادبی حافظ اردبیل مورخ 95/10/21

گزارش جلسه‌ی انجمن ادبی حافظ اردبیل مورخ 95/11/5

گزارش مورخ 95/11/19 انجمن ادبی حافظ اردبیل

گزارش جلسه مورخ 3/12/95 انجمن ادبی حافظ

گزارش جلسه ی مورخ 17/12/95 انجمن ادبی حافظ اردبیل

گزارش جلسه ی مورخ 96/1/15 انجمن ادبی حافظ اردبیل

گزارش جلسه ی مورخ 96/1/29 انجمن ادبی حافظ اردبیل

گزارش جلسه ی مورخ 1396/2/12 انجمن ادبی حافظ اردبیل

گزارش جلسه ی مورخ 96/2/26 انجمن ادبی حافظ اردبیل

گزارش جلسه ی مورخ 96/9/3 انجمن ادبی حافظ اردبیل

گزارش سفر جمعي از اعضاي انجمن ادبي حافظ به باكو 95/6/25 لغاي

گزارش مورخ 16/6/95 انجمن ادبی حافظ اردبیل

گزارش جلسه ی مورخ 14/2/95 انجمن ادبی حافظ اردبیل

ازشمار دوچشم يك تن كم وزشمار خرد هزاران بيش

گزارش جلسه‌ی مورخ 28/2/95 انجمن ادبی حافظ اردبیل

گزارش جلسه مورخ 11/3/95 انجمن ادبی حافظ اردبیل

گزارش جلسه‌ی مورخ1395/3/25 انجمن ادبی حافظ اردبیل

گزارش مورخ 9/4/95 انجمن ادبی حافظ اردبیل

گزارش مورخ 22/4/95 انجمن ادبی حافظ اردبیل

گزارش جلسه‌ی مورخ 5/5/95 انجمن ادبی حافظ اردبیل

گزارش جلسه‌ی مورخ 1395/5/19 انجمن ادبی حافظ اردبیل

گزارش تصويري از جلسه فوق العاده انجمن ادبي حافظ 95/6/9

فهرست موضوعی


پردازش در : 0.0067 ثانیه